O nás

Záměr projektu

 

Cílem Centra průmyslového výzkumu Kunštát je vytvoření ekonomicky prosperujícího, funkčního, udržitelného, stabilního a rozvíjejícího se schématu spolupráce podnikového a veřejného sektoru v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Centrum si dále klade za cíl podporovat a posilovat ekonomickou stabilitu, udržitelnost, rozvoj, vzdělanost, konkurenceschopnost a současně i osobitost mikroregionu Kunštátsko, když historicky byla tato lokalita významnou oblastí keramického průmyslu.

Cíl projektu je dosažitelný při maximálním využití stávajícího i budoucího potenciálu spolupracujících subjektů, s podporou regionálních a národních orgánů a organizací veřejné správy i samosprávy, HK ČR a regionálních komor, oborově zaměřených organizací,apod., při maximálním využití dostupných veřejných zdrojů i neveřejných finančních zdrojů.

 

Projekt Centra průmyslového výzkumu Kunštát vzniká v souladu se strategickými záměry vlády ČR v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, zejména pak vychází z:

 

  • Aktualizace Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 s výhledem do roku 2020.
  • Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (RIS3).
  • Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací s cílem podpory (priorita Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech).
  • Národního programu reforem České republiky.

 

 

Spolupráce inovativního podniku s výzkumnou organizací

 

Společnost Best Business, a.s. si dlouhodobě uvědomuje potřebu kontinuálního průmyslového výzkumu, který by dlouhodobě přinášel společnosti konkurenční výhodu, rozšiřoval její produktové portfolio a zvyšoval obrat a mimo tyto tržně orientované cíle dále přispíval ke zvýšení zaměstnanosti a rozvoji regionu díky využívaní prostor areálu v Kunštátě. K tomuto společnost zavazuje také historie společnosti, která se datuje od počátku moderního industriálního pojetí výroby brusných produktů na území České republiky a to od roku 1893. Společnost již úspěšně realizovala několik výzkumných projektů, které byly podpořeny programy OPPI či EUREKA a pro další činnost v oblasti průmyslového výzkumu se rozhodla úzce spolupracovat s předními odborníky a vysokoškolskými institucemi regionu, tedy především s Vysokým učením technickým v Brně.

V roce 2015 byla navázána úzká spolupráce s CEITEC - Středoevropským technologickým institutem Vysokého učení technického v Brně. CEITEC je největší multioborovým výzkumným centrem v České republice spojujícím vědy o živé a neživé přírodě, je zároveň předním českým „evropským centrem excelence“. Oblast pokročilých materiálů a pokročilých mikro a nanotechnologií je v CEITEC rozvíjená právě v rámci Vysokého učení technického v Brně.

Cílené zaměření na dlouhodobý, strategický přenos znalostí z VaV do praxe, do průmyslu, na jehož přípravě dnes intenzivně Best Business, a.s. s institutem CEITEC pracují, vytyčuje novou cestu široké spolupráce mezi výzkumnými organizacemi, zejména pak velkými evropskými centry excelence, případně regionálními VaV centry a českými inovujícími podniky, vytyčuje vzorovou cestu udržitelnosti strategických investic investovaných vládou ČR a EU do rozvoje VaV a inovací v ČR. Společné úsilí obou subjektů ke zbudování centra průmyslové spolupráce akcentuje i nedávno uzavřené memorandum o spolupráci.