Průmyslový výzkum

Oblasti průmyslového výzkumu

 

 

Vzhledem k širokým možnostem, které nabízí využití areálu společnosti a s ohledem na spolupráci s institutem CEITEC – skupinou – Charakteristika materiálů a pokročilé povlaky, se společnost rozhodla aktivně podporovat aktivity v průmyslovém výzkumu, především v oblastech:

 • mikro a nano prášky
 • pojiva
 • keramické a kovové materiály s ušlechtilými povlaky sloužící pro obrábění
 • zušlechťování povrchů konstrukčních součástí pro průmysl: chemický, letecký, obranný, strojírenský, energetický, stavební, elektrochemický, keramický, sklářský
 • pyrolýzní procesy při recyklaci surovin pro ochranu životního prostředí

 

Vznikající centrum průmyslového výzkumu má za cíl zaměřit se na vertikální integraci všech procesů výzkumu a následnou komercializace a zapojení do výrobních procesů:

 • stanovení nových technologických postupů
 • stanovení nových požadavků na hmotný a nehmotný majetek
 • stanovení požadavků na odpovídající kvalifikované pracovníky
 • identifikace vhodných dotačních titulů
 • marketing a propagace
 • laboratorní zkoušky a analýzy
 • služby zkušebny
 • obecně R&D, komercionalizace společných projektů pro “společné” zákazníky, potřeby trhu

 

Konkrétní identifikované projekty CENTRA PRŮMYSLOVÉHO VÝZKUMU

 

 

Po úvodních diskusích o podobě budoucí průmyslové spolupráce byly definovány projekty s dostatečným tržním potenciálem a s návazností na úspěšné projekty jak společnosti Best Business, a.s., tak institutu CEITEC.

 

 • ELBOR - Progresivní technologie hloubkového broušení
 • Výzkum a vývoj metod výroby speciálních mikro/nanoprášků (kavitace, drcení) (konkrétně pro aditivní technologie – 3D printing), Recyklace výrobků vyrobených pomocí kovového 3D printingu
 • Příprava intermetalických a vrstevnatých struktur a hypereutektických slitin na bázi hliníku s využitím Ni povlaků
 • Specifické materiály a Specifické povrchové úpravy (letectví a vesmír, kavitačně odolné hydrofobní povrchy pro růst výkonu a životnosti turbín)
 • RUBBER - Ekologická likvidace odpadu gumy mobilním zařízením
 • Vliv environmentálních efektů na povrchy materiálů a jejich úpravy

 

Tyto projekty podpoří vybudování odborného zázemí přímo v areálu Kunštát a doplnění existujících kapacit výzkumných a vývojových laboratoří institutu CEITEC (analytická laboratoř včetně LIBS, laboratoř pro přípravu experimentálních prášků, strukturní laboratoř – uCT, rtg, tribologická laboratoř), stejně jako vybudování - rozšíření stávajícího zázemí areálu o výrobu specifických testovacích standů a zařízení (prototypování, poloprovoz, mechanická dílna, výroba přesných součástech, CNC).

 

Centrum ve svých aktivitách také naváže na projekt Keramického výzkumného a vývojového centra, který vzešel z rozsáhlé diskuse odborníků v oblasti užitné keramiky, architektonických i projekční instituci a zástupců pracovišť státní správy a samosprávy, která se zabývala konkurenceschopnosti a vývojem v tradičním oboru umělecké a užitné keramiky.